StatenBijbel instituut

Staten Bijbel Instituut ( SBI )

CURSUS THEOLOGIE Statenvertaling 1637

De hier volgend beschreven Cursus is uniek in het Nederlands taalgebied daar deze uitgaat van de Staten Bijbel 1637 (uitgave van de G.B.S. te Leerdam) als de Heilige Schrift: Gods onfeilbaar, woordelijk geïnspireerd, tastbaar en uiteindelijk geschreven gezag in het Nederlands in alle zaken van geloof, leer en praktijk. We nemen daarbij het getuigenis van de Zoon van God (Joh.5:39), die ons beveelt de Schriften te onderzoeken, de arts Lukas (Hand.8:35,17:11) die hetzelfde beschrijft door Schrift met Schrift te vergelijken, Petrus (2 Petrus 3:15), die de brieven van Paulus “Schriften” noemt, en Paulus (2 Tim.3:15 en Rom.1:2) die de afschriften van de oorspronkelijke manuscripten “Heilige Schriften“ noemt. Luther noemde dit het principe van “sola scriptura“ alleen de Schrift, die zich het beste door vergelijking met zichzelf laat verklaren, onder de leiding van de Heilige Geest als beste Leraar (Joh.14:26), zonder de hulp van andere vertalingen, woordenboeken, grammatica’s en commentaren. U heeft verder alleen een (Trommius) concordantie op de SV 1637 nodig, een nederig verstand en een gelovig hart om te groeien in de wijsheid en kennis van de HEERE en Zijn woord. Een ingescande Trommius concordantie met een compleet Hebreeuws en Grieks 2424 pagina`s tellend register  in PDF uit het jaar des HEEREN 1750 op DVD, kunt u bestellen bij de stichting voor € 15,-

Het doel van de cursus is een grondige kennis van de S.V.1637 verkrijgen, deze toe te passen in het dagelijks leven van de Bijbelgelovige student en dit op een begrijpelijke wijze leren over te dragen in het openbaar (2 Tim.2:15,2:2,4:2)

Het eerste niveau start in Januari 2013.

1e Niveau: 50 studies

Worden vragen behandeld als:

-Wat gebeurde er met mij toen ik werd gered?

-Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik werkelijk gered ben?

-Wat gebeurt er als ik zondig?

-Hoe verkrijg ik overwinning over de zonden?

-Hoe leef ik nu als Christen alledag?

-Waarom heb ik nu meer problemen, verzoekingen en beproevingen?

-Wat dien ik verder te doen in de navolging van Christus?

Daarnaast bevat het eerste gedeelte studies die onderverdeeld zijn in:

-Geestelijk (6)

-Praktisch (5)

-Leerstellig (12)

-Toekomstige profetie (6)

-Groei als Christen (12)

Dit eerste gedeelte kan worden afgesloten met een theologisch certificaat.

1e Niveau incl. theologisch certificaat. kost € 200,-

 

2e Niveau: 77 studies

Dit gedeelte gaat meer in de diepte op negen verschillende gebieden :

-Bibliologie

-Dogmatisch godzalige Theologie

-Antropologie & Haematologie

-Demonologie (of Satanologie)

-Ekklesiologie

-Pneumatologie

-Eschatologie

-Soteriologie

-Christologie

Dit kan worden afgesloten met een theologisch diploma.

2e Niveau incl. theologisch diploma. kost € 250,-

Het 1e en 2e niveau kunnen in een jaar worden gedaan met ongeveer drie studie uren per week.

 

3e Niveau: ” Bachelor of Theology” (B. Th.)

Men kan de vakken voor dit niveau doen in drie jaar met ongeveer negen uur studie per week. De kosten bedragen dan € 1500,- per jaar. Dit niveau bestaat uit volgende vakken, met achter het vak vermeldt het aantal semesters (1 semester bestaat uit 16 weken of lessen):

Genesis I (2)

Genesis II (2)

Exodus (2)

Daniel en Hosea (2)

Mattheüs I (2)

Mattheüs II (2)

Joannes (2)

Handelingen (2)

Romeinen (2)

1 & 2 Korinthiërs (3)

Galaten & Efeziërs (1)

Filippenzen & Kolossenzen (1)

1 & 2 Thessalonicenzen (1)

1 & 2 Timotheüs & Titus (1)

Hebreeën (1)

Jacobus & 1 & 2 Petrus (1)

Openbaring (2)

Overzicht van het Nieuwe Testament (1)

Overzicht van het Oude Testament (1)

Kerkgeschiedenis I (2)

Kerkgeschiedenis II (2)

Het Leven van Jezus Christus (2)

Zielenwinnen en Sekten kunde (2)

Theologie I (2)

Archeologie en Geografie (2)

Manuscripten Bewijs (2)

Zendingsleer en – praktijk (2)

Probleemteksten (2)

Theologie (II) voor gevorderden (2)

Plaatselijke gemeente (2)

Preekvoorbereiding en preken I (2)

Predikant en zijn problemen (1)

Zangleiding (2)

Het derde niveau kan worden afgesloten met een titel: “Bachelor of Theologie“. (B. Th.) De kosten incl. diploma met behaalde titel “Bachelor of Theologie“ kost € 4500,-

Een tegemoetkoming in de kosten is in principe mogelijk: contacteer hiervoor onze stichting: st. StatenBijbel Getrouwen info@svpreek.nl

De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar, waarbij de afsluiting van een erkende opleiding of school NIET is vereist.

De partner van de deelnemer is gratis.

Voor de B. Th. dienen de mannen, actief in een plaatselijke (voor zover voorhanden) bijbelgetrouwe gemeente, in de periode van de cursus, actief het evangelie “in het openbaar en bij de huizen“ (Hand.20:20) te hebben verkondigd. Voor vrouwen gelden de preekvakken niet.

 

4e niveau: “Master of Theology” (M. Th.)

Het vierde niveau is dat voor een “Master of Theology” waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

-Diploma “Bachelor of Theology“

-Drie jaar Grieks d.m.v. zelfstudie

-Een jaar Hebreeuws d.m.v. zelfstudie

-Twee hoofdstukken uit de Heilige Schrift uit het hoofd leren: Galaten vijf en Romeinen tien.

-Twee thesen (met een minimum van 25.000 en 50.000 woorden, met minimaal 15 en 30 referenties naar oorspronkelijke bronnen) over actuele theologische tendensen, leren of thema`s.

(-Twee briefwisselingen van minimaal 20 brieven met religieuze leiders/theologen/predikanten over een bepaald thema.)

De kosten voor een M. Th. bedragen € 500,- en dient binnen twee jaar te zijn afgerond.

 

5e niveau: “Doctor of theologie” (D. Th.)

Het vijfde niveau is dat voor een Doctor of theologie (D. Th.) waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

– Diploma “Master of Theology“

– Minimaal twee jaar actief in woordbediening in een bijbelgetrouwe gemeente te hebben gewerkt.

– Twee hoofdstukken uit de Heilige Schrift uit het hoofd leren: 1 Timotheüs zes en 1 Johannes vier.

– Twee thesen van minimaal elk 50.000 woorden en per these minimaal 30 referenties naar oorspronkelijke bronnen.

– Minimaal 200 uur bijbel onderwijs en –leer gegeven te hebben.

– Een bezoek aan het zendingsveld te hebben gebracht.

– Kosten voor de D. Th.: € 750,-

– Tijdsduur: dit dient binnen twee jaar te zijn afgerond.

Deze cursus is NIET geaccrediteerd door de Nederlandse overheid. Inmenging van de Staat der Nederlanden op de inhoud van het curriculum is zodoende NIET mogelijk.

Deze opleidingen worden u aangeboden door “Gallus Bibel Institut” te Zwitserland.

Al het materiaal op deze site, inclusief dat van de cursus theologie, in audio, schrift, video of andere vorm is copyright door:                N.C. Verhoef Ph. D. Voor verbreiding hiervan dient u toestemming te vragen.

 

Fields marked with an * are required