Publicatie

Is Zonde in de wereld(se wetgeving) een gevolg van lauwheid van de Christenen?

Judas 1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.
Hebreeën 10:30
Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de HEERE.
Geliefden,
Ds. Van Andel heeft er waarschijnlijk niet bij stilgestaan dat de verdraagzaamheid jegens Christenen in ons land sterk is afgenomen toen hij onlangs uitspraken deed in het kader van mevr. Borst.
Dat de verdraagzaamheid ernstig is verminderd heeft alles te maken met de komst van nieuwe bijbels Genesis 3:1Is het ook, dat God gezegd heeft ?”
Steeds meer en meer komt de vraag bovendrijven bij mensen buiten de kerken maar ook binnen de kerkgenootschappen wat is het uiteindelijk gezag in een kerk?
Is dat de predikant? Of een vooraanstaande ouderling/diaken?
Of een nieuwe vervalste bijbel?
Met de komst van nieuwe bijbels word het fundament van de kerk
“De Heilige Schrift” Gods onfeilbaar Woord, De Statenbijbel ondergraven en het fundament staat op instorten.
Neen het is niet den boze die wij de schuld kunnen geven, het is ons eigen vlees want wij willen onszelf verheffen boven God en zijn troon.
Wat wij met al onze kennis en kunde doen is God naar Zijn Kroon steken en gelijk willen worden aan Hem zoals het ook was bij de zondeval inGenesis 3.
De mens is niet geëvalueerd zoals sommige evolutie profeten het zo mooi kunnen verwoorden maar, hetzelfde gebleven Job 5:14 “Des daags ontmoeten zij de duisternis, en gelijk des nachts tasten zij in den middag”.
Wij hebben niet geleerd van de zondvloed en wij hebben niet geleerd van de vele oorlogen.
Mevr. Borst heeft destijds de mens op een stoel naast God gezet zodat een mens zelf over leven en dood kan heersen (euthanasiewet).
Ook vanaf 1990 worden jaarlijks zo’n 25.000 ongeboren baby’s vermoord (abortus) door ons goddeloze en verdorven verstand en offeren wij identiek als Israël in het oude testament aan de Moloch, naar Jeremia 32:35. Om dan maar niet te spreken van “embryoselectie”waar de partij van mevr. Borst voor staat, dat in het verleden al is uitgedacht door Nazi-Duitsland.
Wat het zo complex maakt is dat Ds. van Andel zich uitlaat over het goddeloze wat deze vrouw heeft volbracht maar, onze gerespecteerde Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) steunt het landelijk beleid van D66 (de partij van mevr. Borst), de drijfkracht achter al deze wetgevingen.
Met andere woorden het zijn wij zelf die van twee wallen proberen te eten!
Wij moeten niet wijzend met de vinger naar.. “die goddeloze daar”..
… neen het is de goddeloze “ik” die de keuze tussen God en de duivel niet wil maken.
Het politiek klimaat in Nederland na de oorlog is een afspiegeling en gevolg van het gebrek aan Bijbelgelovige prediking op de kansels en in de kerken.
Daaruit vloeit voort het gebrek aan geloof in de kerken en in de gehele Nederlandse samenleving doordat zij “de Heilige Schrift” als uiteindelijk gezag in alle geloofs- en praktijk zaken verwerpt.
“Een land krijgt wat het verdient” en “Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien” (Gal.6:7).
Een gevolg van het vergieten van onschuldig bloed van Gods uitverkoren volk in het O.T. was, dat Israël uit het beloofde land werd gestoten en dat daarvoor in de plaats, andere volken kwamen. Dezelfde trend is zichtbaar in Nederland, waar dit verschijnsel vooral in de grote steden voelbaar wordt.
Men vergeet dat de God van de Bijbel niet alleen liefde doch in de eerste plaats Heilig is.
Daarnaast zondigt een mens in de eerste plaats tegen God, en niet in de eerste plaats tegen zichzelf (zoals de Koran leert) of aan anderen.
God heeft zich in de geschiedenis vele malen gewroken voor het vergieten van onschuldig bloed, en daar Nederland niets leert van de geschiedenis, is het gedwongen dat de geschiedenis zich zal herhalen, tenzij de Christenen zich bekeren van passiviteit en de zonde van Nederland voor God belijden (Rom.15:4, Nehemia 1:4-9).
De christelijke opdracht hiervoor is te vinden in Openbaring 3:19-20 en 1 Tim.2:1-2.
God richt degenen die buiten staan op Zijn tijd, en die straf is eeuwig en zonder ommekeer.
Geliefden, en nog is het genade tijd.

 

GENESIS 18: 23-33 “Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?”

 

Groet in Christus,
Namens st. StatenBijbel Getrouwen
H.A Timmermans

Kolossenzen 4:3-5

Deze verhandeling is vrij te printen en te verspreiden, mits volledig en met bronvermelding

—————————————————————————————————————————————-