Welkom

Het begin: Deze site is opgericht om “te strijden voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is” (Judas 3).” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom.10:17). Dit Woord Gods is de Staten Bijbel als de Heilige Schrift voor de Nederlandssprekenden. Ter gelegenheid van het 375 jarig bestaan van dit monumentaal, geschiedkundig, taalkundig en vooral geestelijk werk Gods bieden wij als bijbelgelovenden op deze site een serie preken, lezingen en artikelen aan. Het belangrijkste thema is het bewaarde en geinspireerde Woord van God. Dat dient te worden bestudeert,”onderzoekt de Schriften” (Joh.5:39) zegt de HEERE, en dat dient de standaard en het uiteindelijk geschreven, tastbaar gezag te zijn waaraan ALLES dient te worden getoetst, inclusief de preken, lezingen en artikelen die U op deze site worden aangeboden.

Het doel is de gezonde leer te leren, de waarheid te preken en dwaalleer met de Heilige Schrift te weerleggen, door, naar het principe der Reformatie “sola Scriptura” , Schrift met Schrift te vergelijken (Hand.17:11) en “dagelijks de Schriften te onderzoeken, of deze dingen zo waren.” Wij geloven dat de tijd nabij is dat er ook in Nederland een honger en dorst is naar de woorden des HEEREN” en helaas is dat reeds bij velen het geval dat zij het woord des HEEREN zoeken, maar niet vinden (Amos 8:11-12).

Moge de HEERE U, waarheidsliefhebbende Bijbelgelovende (Joh.14:6, 17:17), helpen vast te houden wat U ontvangen heeft, opdat niemand uw kroon neme (Op.3:10-11).

U hoort nu:  “Rijst op, rijst op voor Jezus”

1. Rijst op, rijst op voor Jezus,
  gij helden van het kruis!
  Verhoogt Zijn krijgsbanieren
  te midden van 't gedruis.
  Door strijd tot d'overwinning
  leidt Jezus keer op keer,
  tot ied're vijand valle
  voor Zijne voeten neer.

4. Rijst op, rijst op voor Jezus,
  de strijd is kort van duur;
  na al het krijgsgekletter
  komt 't overwinningsuur.
  Aan hen, die overwinnen,
  geeft Hij de zegekroon;
  zij zullen met Hem heersen
  voor eeuwig in Zijn troon.
>>> FOUT: Neem contact op met de beheerder om deze inhoud te zien <<<