Welkom

Op deze site wordt wekelijkse een preek uit de Statenbijbel geplaatst die u kunt beluisteren door op de button “Preek” te klikken. Verder vind u op deze site de maandelijkse schriftstudie, en de mogelijkheid om een cursus theologie te volgen waarvoor u geen vooropleiding nodig heeft.

Het begin: Deze site is opgericht om “te strijden voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is” (Judas 3).” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom.10:17). Dit Woord Gods is de Staten Bijbel als de Heilige Schrift voor de Nederlandssprekenden. Ter gelegenheid van het 375 jarig bestaan van dit monumentaal, geschiedkundig, taalkundig en vooral geestelijk werk Gods bieden wij als bijbelgelovenden op deze site een serie preken, lezingen en artikelen aan. Het belangrijkste thema is het bewaarde en geinspireerde Woord van God. Dat dient te worden bestudeert,”onderzoekt de Schriften” (Joh.5:39) zegt de HEERE, en dat dient de standaard en het uiteindelijk geschreven, tastbaar gezag te zijn waaraan ALLES dient te worden getoetst, inclusief de preken, lezingen en artikelen die U op deze site worden aangeboden.

Het doel is de gezonde leer te leren, de waarheid te preken en dwaalleer met de Heilige Schrift te weerleggen, door, naar het principe der Reformatie “sola Scriptura” , Schrift met Schrift te vergelijken (Hand.17:11) en “dagelijks de Schriften te onderzoeken, of deze dingen zo waren.” Wij geloven dat de tijd nabij is dat er ook in Nederland een honger en dorst is naar de woorden des HEEREN” en helaas is dat reeds bij velen het geval dat zij het woord des HEEREN zoeken, maar niet vinden (Amos 8:11-12).

Moge de HEERE U, waarheidsliefhebbende Bijbelgelovende (Joh.14:6, 17:17), helpen vast te houden wat U ontvangen heeft, opdat niemand uw kroon neme (Op.3:10-11).

U hoort nu:  “Psalm 107”

 

 

 

 

Vers 1
Looft, looft den HEER gestadig;
Die Oppermajesteit
Is gunstrijk, zeer genadig,
En goed in eeuwigheid.
Dit zegg’ elk, die, gered
Door Hem van slaafse banden,
In vrijheid is gezet
Uit ‘s weêrpartijders handen.

Vers 2
Die Hij van ver uit d’ oorden
Van ‘t oost’, en ‘t westen, bracht,
En van de zee en ‘t noorden
Geleidde door Zijn macht;
Die op een aak’lig pad,
In woeste wildernissen,

Omzwierven, en een stad
Ter woning moesten missen.

Vers 3
Hier raakten zij aan ‘t kwijnen
Door dorst en hongersnood;
Hun ziel leed duizend pijnen
En angsten van den dood.
Doch toen zij, in ‘t gebed,
Tot Isrels HEER zich wendden,
Heeft hen Zijn arm gered
Uit angsten en ellenden.

Vers 4
God bracht na tegenheden
Hen weer op ‘t rechte pad,
En richtte hunne schreden
Naar een gewenste stad.
Laat zulken voor den HEER,
Zijn milde gunstbewijzen,
Zijn wond’ren, Hem ter eer,
Voor ‘t ganse mensdom prijzen.

Vers 5
Dewijl Hij hen verzaadde,
Die dorstten, en met goed
Den honger, uit genade,
Vervuld’ in overvloed.
Daar z’ in die bitterheên
Den dood voor ogen zagen,
Van allen kant bestreên,
Deed God hun heillicht dagen.

Vers 6
Zij, die gebonden zaten
In schaduw van den dood,
Omdat zij God vergaten,
Vervielen in dien nood.
Toen werd hun wreev’lig hart
Verneêrd door zwarigheden;
Zij struikelden, hun smart
Werd hulpeloos geleden.

Vers 7
Doch, riepen z’ in d’ ellenden
Den HEER ootmoedig aan,
Hij deed hun angsten enden,
En hen ‘t gevaar ontgaan;
Hij hielp hen uit den nood;
Hij bracht hen uit het duister
Der schaduw van den dood;
Hij brak hun band en kluister.

Vers 8
Laat zulken eer bewijzen
Aan ‘s HEEREN gunst en macht,
En al Zijn wond’ren prijzen
Voor ‘t menselijk geslacht;
Hij was ‘t, voor Wien gereed
De koop’ren deuren weken,
Die ijz’ren grend’len deed
In duizend stukken breken.

Vers 9
De zotten overtreden,
En krijgen hunne straf;
Om d’ ongerechtigheden
Mat plaag op plaag hen af;
Zij walgden zelfs van brood;
Geen beste spijzen smaakten;
Terwijl zij vast den dood
Met schrik en vrees genaakten.

Vers 10
Doch riepen z’ in d’ ellenden
Den HEER ootmoedig aan,
Hij deed hun angsten enden,
En hen ‘t gevaar ontgaan;
Hij zond Zijn krachtig woord,
Hij deed hen bij zich schuilen,
Bracht hun genezing voort,
En rukte z’ uit hun kuilen.

Vers 11
Laat zulken eer bewijzen
Aan ‘s HEEREN gunst en macht,
En al Zijn wond’ren prijzen
Voor ‘t menselijk geslacht;
‘t Lofoffer word’ om strijd
Hem juichend opgedragen,
Terwijl zij wijd en zijd
Van al Zijn werk gewagen.

Vers 12
Zij, die de zee bevaren
Met schepen, rijk bevracht,
Zien op de grote baren
Gods wijsheid, gunst en macht;
Daar leren zij de daân,
Des HEEREN klaar bemerken,
En in de diepe paân
Zijn grote wonderwerken.

Vers 13
Hij wekt, met slechts te spreken,
Een stormwind voor hun oog;
Dan beeft het al, dan steken
De golven ‘t hoofd omhoog;
Nu ziet men ‘t schip de lucht,
Dan weer den afgrond naad’ren.
Hun hart geeft zucht op zucht,
Hun bloed verstijft in d’ aad’ren.

Vers 14
Zij dansen, wagg’len, vallen,
Gelijk een dronken man;
De wijsheid van hen allen,
Hoe groot, bezwijkt er van.
Doch toen zij, in ‘t gebed,
Tot Isrels HEER zich wendden,
Heeft hen Zijn arm gered
Uit angsten en ellenden.

Vers 15
Hij doet den storm bedaren,
De golven zwijgen stil;
Nu rijst de vreugd; de baren
Zijn effen op Gods wil;
Nu wijkt verslagenheid,
Na zoveel angstig slaven,
Daar God hen veilig leidt
In hun begeerde haven.

Vers 16
Laat zulken eer bewijzen
Aan ‘s HEEREN gunst en macht
En al Zijn wond’ren prijzen,
Voor ‘t menselijk geslacht;
En, dankbaar, bij ‘t gemeen,
God hun Verlosser noemen,
En bij ‘s lands Overheên
Zijn naam en deugden roemen.

Vers 17
Nu stelt God waterbeken
Tot bar en dorstig land,
Herschept in dorre streken
Rivieren door Zijn hand;
Hij stelt een vruchtbaar oord
Tot woest’ en zoute gronden;
En straft ze naar Zijn woord,
Die daar Zijn wetten schonden.

Vers 18
Dan maakt Hij weer woestijnen,
Zeer rijk van vruchtbaar nat;
Daar ‘t land, dat eerst moet kwijnen,
Nu beek bij beek bevat,
En hongerigen voedt,
Die nu de weeld’ aanschouwen;
Zodat zij daar met spoed
Een stad ter woning bouwen.

Vers 19
Daar ziet men hen dan zaaien;
De wijngaard wordt geplant.
Zij mogen rijk’lijk maaien
De vruchten van het land;
Daar God Zijn zegen geeft,
En ‘t huis vervult met kind’ren,
En ‘t vee, dat ieder heeft,
Op ‘t veld niet doet vermind’ren.

Vers 20
Maar wil dit volk niet bukken
Voor God, ‘t wordt ras verneêrd;
‘t Raakt t’ onder door verdrukken;
Het wordt van ‘t kwaad verteerd;
Daar Hij zelfs prinsen slaat,
Op wie Hij hoon doet dalen,
En die Hij tot een smaad
Doet in het woeste dalen.

Vers 21
Maar die nu hulp’loos kermen,
Verdrukt en vol gebrek,
Brengt God, door vrij ontfermen,
Haast in een hoog vertrek;
De vruchtbaarheid verheugt
Hun huis van ganser harte;
D’ oprechten zien ‘t met vreugd,
Maar d’ ondeugd zwijgt met smarte.

Vers 22
Wie wijs is, merk’ die dingen,
En geev’ verstandig acht
Op ‘s HEEREN handelingen,
Zo vol van gunst als macht!